Algemene voorwaarden

GrachtenAtelier B.V. ingeschreven bij de KvK Midden Nederland onder nummer 93217110 en het btw nummer is 866315913B01

Definities

Onder “opdrachtgever” wordt verstaan ieder die gebruik maakt van diensten en/ of een overeenkomst is aangegaan met GrachtenAtelier. Met “partners” worden alle bedrijven bedoeld waarmee GrachtenAtelier samenwerkt. In de voorwaarde betekent “evenement” een gebeurtenis voor een selecte groep mensen.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en GrachtenAtelier. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaand aan het uitje of het evenement schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Programma

Alle besproken programma-onderdelen, programmatijden en samenstellingen van arrangementen zijn indicatief en hiervan kan worden afgeweken. In geval van onvoorziene omstandigheden of wanneer GrachtenAtelier te weinig aanmeldingen ontvangt kan een reservering ten alle tijden worden geannuleerd of in overleg met opdrachtgever worden veranderd. Bij annulering door GrachtenAtelier wordt het reeds betaalde binnen 30 dagen gerestitueerd.

Voor alle activiteiten geldt een minimale deelname. Wanneer de groep kleiner is, zal het minimale bedrag voor de minimale deelname worden berekend. Bijvoorbeeld: minimale deelname is 15 personen, de groep bestaat uit 12 personen, er zal voor 15 personen worden berekend.

Op tijd

Bij deze willen wij nog benadrukken dat het erg belangrijk is om op tijd te komen met de groep. Dit ivm met evt voorafgaande en aansluitende groepen die ook een workshop boeken. Maar ook in het belang om een goede workshop te kunnen verzorgen. Het is mogelijk om 15 minuten vooraf binnen te komen, eerder niet, gezien we dan nog druk met de voorbereidingen zijn en om 15 minuten uit te lopen. Wanneer een groep te laat arriveert, zullen we genoodzaakt zijn om deze tijd in te halen en wil dat zeggen dat het programma evt aangepast dient te worden aan de beschikbare tijd. Mocht er tijd zijn voor uitloop dan zullen we dit met de contactpersoon ter plekke bespreken of er evt. meerkosten aan verbonden zijn.

 

Opdrachtuitvoering en informatieverstrekking

Een offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan GrachtenAtelier verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat er voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan GrachtenAtelier heeft verstrekt. GrachtenAtelier zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van de opdrachtgever, uitvoeren. GrachtenAtelier kan wijzigingen aanbrengen in het programma. Tijdens de uitvoering van het evenement geeft de opdrachtgever geen opdrachten aan derden zonder toestemming of overleg met GrachtenAtelier. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat vooraf aan het evenement alle persoonsgegevens, documenten en gegevens over groepsgrootte die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht tijdig in het bezit zijn van GrachtenAtelier. De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan GrachtenAtelier te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt voornamelijk voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met GrachtenAtelier is tegenover GrachtenAtelier hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. Alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden – afgezien van verstrekking aan onze partners bij wie het evenement zal plaatsvinden – niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt. De minimumleeftijd van de deelnemers is in principe 18 jaar, bij deelname van minderjarigen, is de toestemming van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers vereist.

Bezoekgegevens

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze gegevens tot personen kunnen worden herleid. Het gaat om het bijhouden van gegevens zoals de meest geraadpleegde pagina’s of producten, met het doel de inrichting van de site te optimaliseren. GrachtenAtelier zal geen klantgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe op grond van dwingende Nederlandse wettelijke regels verplicht wordt door hiertoe bevoegde instanties.

Reserveren

GrachtenAtelier werkt als een reisbureau. Indien er wordt gereserveerd voor een evenement geldt dat betaling dient te gebeuren voorafgaand aan het arrangement, en dat de totale verschuldigde betaling in ieder geval uiterlijk drie dagen voor het evenement door ons dient te zijn ontvangen. Behalve bij bedrijven die op rekening betalen, daar geld een betalingstermijn van 2 weken voor nadat de factuur is verstuurd. Ontvangen wij geen tijdige betaling dan kan de activiteit door het GrachtenAtelier geannuleerd worden, waarbij het bedrag van de factuur nog steeds voldaan dient te worden. GrachtenAtelier zal dit niet besluiten zonder vooraf contact te hebben gehad met de opdrachtgever.

Het is mogelijk om het minimum aantal personen dat u verwacht te reserveren en tot 7 dagen voor het evenement 20% extra personen bij te boeken. De bijbetaling hiervoor dient eveneens voor het evenement betaald te worden (behalve als de boeking op rekening is).

Overmacht

(Buiten)activiteiten vinden altijd doorgang en worden alleen op de dag zelf uitgesteld in gevaarlijke situaties zoals storm en onweer. Dit wordt ter plekke bepaald. Voor binnen activiteiten geldt dit alleen op het moment dat de locatie onveilig wordt geacht.

Annuleringen en wijzigingen

bij boekingen op rekening, kan tot 14 dagen voor de workshop het aantal personen nog gewijzigd worden, daarna staat het aantal personen vast en maken wij de factuur op.

De zakelijke opdrachtgever die op rekening voor een eigen groep boekt kan de opdrachtbevestiging tot 14 dagen voor de workshop/ arrangement annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan GrachtenAtelier. Bij annulering binnen 14 dagen 50 % van het totale bedrag en indien je binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop/ arrangement annuleert ben je het volledige bedrag van de workshop/ arrangement verschuldigd. Uitzondering hierop zijn Corona maatregelingen door de overheid, bij lockdown mag je altijd tot op de dag zelf verzetten

Boek je een inloopworkshop via de site en je wilt deze annuleren, betaal je € 10,00 p.p. aan annuleringskosten, verzetten mag altijd, ook als je op de dag zelf ziek bent. Je aankoop is een jaar geldig. Heb je een (cadeau)bon ontvangen, hierop geven wij geen geld terug. Wel mag je je uitje gratis verzetten naar een andere datum of andere workshop.

Boek je via de site een groepsworkshop en je wilt deze annuleren betaal je € 75,00 aan annuleringskosten. Bij annulering binnen 14 dagen betaal je 50% van het totale bedrag en indien je binnen 7 dagen voor het aanvang van de workshop/arrangement annuleert ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Wij adviseren om een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeraar. Zeker wanneer er deelnemers aanwezig zijn met zwangerschappen, ziekte of andere bijzondere gevallen waarbij er een verhoogde kans bestaat op een annulering. Binnen 14 dagen is een restitutie niet meer mogelijk, ook niet bij een overmacht situatie.

Wel biedt het GrachtenAtelier bij een overmacht situatie aan, om de boeking te kunnen verplaatsen naar een andere datum, waarbij het bedrag van de workshop nog steeds dient te worden voldaan voor de geannuleerde datum en bij een boeking naar een andere datum wij 35% van dat bedrag berekenen. Gebaseerd op eenzelfde workshop met hetzelfde aantal deelnemers. Wanneer er minder deelnemers zullen deelnemen op de verplaatste datum, blijft het 35% van de eerste factuur van kracht, wanneer er meer deelnemers zullen deelnemen worden deze nog extra in rekening gebracht tegen het normale tarief. De verplaatste datum wordt in onderling overleg besproken en dient binnen 6 maanden na boeking van de eerste datum te worden benut.

Wijzigingen in aantallen deelnemers

De reservering kan door de klant worden gewijzigd indien en voor zover dit mogelijk is. Vermindering in het aantal personen binnen een marge van 10%, kan de klant kosteloos aan ons doorgeven tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het programma. Dit laatst bekende aantal wordt in rekening gebracht, ook als er op de dag zelf minder deelnemers blijken te zijn dan opgegeven. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast.

Wet koop op afstand

Conform het gestelde in artikel 46 i lid 3 Burgerlijk Wetboek, is de Wet Koop op Afstand niet van toepassing op onze dienstverlening.

Prijzen en kosten

Alle kosten zijn exclusief B.T.W. (belasting toegevoegde waarde), tenzij anders vermeld.

De kosten vermeld op de website zijn inclusief alle activiteiten, maar exclusief vervoer. Tenzij anders vermeld.

Prijsopgaven worden gedaan op basis van de huidige prijzen op het tijdstip van de offerteaanvraag.

GrachtenAtelier behoudt zich het recht voor om plotselinge prijsstijgingen van derden door te berekenen aan de opdrachtgever.

Betalingen

De opdrachtgever zal bij of na onze bevestiging van de reservering een factuur ontvangen per email (PDF), welke – tenzij anders vermeld – binnen 14 dagen na factuurdatum dient te zijn voldaan.

Bij boekingen geldt dat betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, en dat de totale verschuldigde betaling in ieder geval uiterlijk drie dagen voor het evenement door ons dient te zijn ontvangen (alleen als de factuur ook ervoor is verstuurd).

Alle gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die GrachtenAtelier maakt als gevolg van het niet-nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever, komen met een minimum van 15% van de openstaande vordering ten laste aan de opdrachtgever. Tevens zal in een eventuele rechterlijke procedure betaling door de opdrachtgever gevorderd worden van alle kosten van deze procedure, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder.

Deelname

Deelname aan de activiteiten die georganiseerd zijn door GrachtenAtelier is vrijwillig.

GrachtenAtelier behoudt zich het recht voor om deelnemers die fysiek of mentaal niet de juiste conditie te hebben te weigeren voor deelname aan de activiteiten. GrachtenAtelier mag deelnemers die bedreigend, agressief, gewelddadig of ander onprettig gedrag vertonen weigeren van deelname of tijdens een activiteit uitsluiten van deelname, zonder dat hierdoor recht op restitutie van (een deel van) het betaalde ontstaat.

Rechten van intellectuele of industriële eigendom van GrachtenAtelier

GrachtenAtelier beroept zich nadrukkelijk op het gestelde in artikel 1 Auteurswet en doet geen afstand van de in dat artikel genoemde rechten. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de websites van GrachtenAtelier en op foldermateriaal en ander ter beschikking gesteld beeldmateriaal, dat in de ruimste zin van het woord, berusten uitsluitend bij GrachtenAtelier. Het is niet toegestaan de websites en ander door GrachtenAtelier ter beschikking gesteld beeld en/of foldermateriaal, of gedeeltes daarvan te verveelvoudigen ofdaarvan kopieën te vervaardigen. Het is niet toegestaan de website van GrachtenAtelier aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten,merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de websites te verwijderen of te wijzigen. Het is niet toegestaan op de websites van GrachtenAtelier een logo of enige tekst of afbeelding dan wel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat de website aan een andere onderneming of instelling of persoon dan GrachtenAtelier behoort of door anderen dan de door GrachtenAtelier ingeschakelde webdesigner is ontwikkeld. Bij overtreding van dit artikel of bij schending van het auteursrecht op andere wijze, verbeurt de overtreder een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 1.000,- (euro) per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, dat naar keuze van GrachtenAtelier. Dit laat iedere andere mogelijke actie van GrachtenAtelier onverlet. Tevens komt GrachtenAtelier bij schending van het Auteursrecht -hetgeen een misdrijf is- het recht toe aangifte te doen van deze schending, hetgeen uw strafrechterlijke vervolging tot gevolg kan hebben. Dit laat iedere mogelijke door GrachtenAtelier te nemen civielrechtelijk actie ten opzichte van de overtreder onverlet.

Aansprakelijkheid en schade

Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door GrachtenAtelier nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan alle georganiseerde activiteiten. Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door GrachtenAtelier zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteiten.

Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan specifieke activiteiten dienen dit te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. Deelnemers met gezondheidsklachten dienen dit vooraf te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dienen in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator.

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te lagen leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon mogelijk.

De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan de deelnemer in rekening te brengen.

GrachtenAtelier is niet verantwoordelijk voor materiële schade, schade als gevolg van opgelopen letsel en schade ten gevolge van overlijden, die ontstaat door deelneming aan activiteiten georganiseerd door GrachtenAtelier.

Schade die ontstaat door gebruik van materialen tijdens de activiteiten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van GrachtenAtelier. Iedere aansprakelijkheid van GrachtenAtelier is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de door GrachtenAtelier voor het desbetreffende uitje/evenement ontvangen betaling, met een maximum van € 2.500,-. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Niet alleen GrachtenAtelier, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden ten opzichte van de opdrachtgever van GrachtenAtelier een beroep doen.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u binnen bekwame tijd nadat u met de schade bekend geworden bent of met de schade bekend had kunnen zijn, de schade schriftelijk bij GrachtenAtelier kenbaar maakt. Het recht op schadevergoeding komt in ieder geval te vervallen indien u ons niet binnen 1 jaar nadat u op de hoogte bent gekomen van de schade of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, aansprakelijk heeft gesteld.

GrachtenAtelier is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  1. a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk

reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies.

  1. b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de

deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

  1. c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;

omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. GrachtenAtelier aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

Klachten

GrachtenAtelier is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden. GrachtenAtelier is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden. Ondanks zorgvuldige planning en organisatie kan de opdrachtgever een klacht hebben. Deze dient schriftelijk (per post/e-mail) binnen 10 werkdagen na de activiteit aan ons kenbaar gemaakt te worden, waarna GrachtenAtelier een ontvangstbevestiging zal sturen. Er zal informatie ingewonnen worden bij uitvoerende partners. Binnen 10 werkdagen zal er een reactie verstuurd worden naar de opdrachtgever. De verdere stappen die ondernomen worden zijn afhankelijk van de klacht en de situatie.

GrachtenAtelier, Oudegracht 185, 3511 NE Utrecht, 06-43 755 744,info@grachtenatelier.nl